Icon of an arrow facing right
גליון
72
גיליון
72
סתיו 2023

אפשרות של דיאלוג

סתיו 2023
Icon of an arrow facing left
Klone/איגור רבליס Destination X, 2022

הגיליון ״אפשרות של דיאלוג״ תוכנן במקורו כמחווה לפילוסופיה הדיאלוגית של מרטין בובר במלאת מאה שנה לספרו פורץ הדרך אני ואתה (1923). המחשבה הייתה שמבט רטרוספקטיבי מפוכח על המורשת הדיאלוגית של בובר עשוי להצמיח דיון חדש בתנאי האפשרות של המפגש הדיאלוגי כיום, כאן ועכשיו. וזאת, מתוך הכרה שאפשרות הדיאלוג היא מרכזית וחשובה לחיים שנרצה לחיות ושנרצה להשתתף בהם ברמה הקיומית, האתית והפוליטית. מאז תכנון הגיליון, החברה הישראלית עברה תהפוכות דרמטיות, חודשים ארוכים של מחאה ומאבק כנגד שלטון גזעני, אנטי־דמוקרטי, ולאחרונה, ב־7 באוקטובר, טבח אכזרי של אזרחים ישראלים רבים על ידי חמאס ובעקבותיו מלחמה מרה שסופה עדיין לא נראה לעין. גיליון 72 סתיו 2023 של עיון יוצא כעת לאור בארץ כואבת, אלימה ומדממת. בתקופה שבה אפשרויות הדיאלוג קרסו ונעלמו כמעט כליל מהמרחב הציבורי, נחיצות הדיון הפילוסופי חיונית ודחופה.

הכותרת ״אפשרות של דיאלוג״ מזכירה לנו שקיומו של דיאלוג איננו עניין מובן מאליו. ייתכנו חיים אנושיים שבהם אין שיחה. אין שיחה, גם כשיש מלל, ופירושו של דבר הוא שדיאלוג אינו שקול ואינו מתמצה בעובדה שמתקיימת בינינו תקשורת מילולית. הדיאלוג הוא סוג של אפשרות אנושית, צורה מסוימת של התנהלות – של דיבור והקשבה, של חיים משותפים – במרחב הלשוני, שיכולה להתממש בהקשרים שונים ובדרכים שונות; ועם זאת, אין הכרח בהתממשותה. העובדה שבאמצעות השפה השגורה בפינו אנחנו מתקשרים עם הזולת, אומרים דברים, מעבירים מסרים, משיגים הישגים, איננה תנאי מספיק למימוש האפשרות הדיאלוגית. אך, אם הצלחה תקשורתית אינה הקריטריון לדיאלוג, מהו מובנו? כיצד ניגשים לבירור זה?

המשך קריאה >

הגיליון ״אפשרות של דיאלוג״ תוכנן במקורו כמחווה לפילוסופיה הדיאלוגית של מרטין בובר במלאת מאה שנה לספרו פורץ הדרך אני ואתה (1923). המחשבה הייתה שמבט רטרוספקטיבי מפוכח על המורשת הדיאלוגית של בובר עשוי להצמיח דיון חדש בתנאי האפשרות של המפגש הדיאלוגי כיום, כאן ועכשיו. וזאת, מתוך הכרה שאפשרות הדיאלוג היא מרכזית וחשובה לחיים שנרצה לחיות ושנרצה להשתתף בהם ברמה הקיומית, האתית והפוליטית. מאז תכנון הגיליון, החברה הישראלית עברה תהפוכות דרמטיות, חודשים ארוכים של מחאה ומאבק כנגד שלטון גזעני, אנטי־דמוקרטי, ולאחרונה, ב־7 באוקטובר, טבח אכזרי של אזרחים ישראלים רבים על ידי חמאס ובעקבותיו מלחמה מרה שסופה עדיין לא נראה לעין. גיליון 72 סתיו 2023 של עיון יוצא כעת לאור בארץ כואבת, אלימה ומדממת. בתקופה שבה אפשרויות הדיאלוג קרסו ונעלמו כמעט כליל מהמרחב הציבורי, נחיצות הדיון הפילוסופי חיונית ודחופה.

הכותרת ״אפשרות של דיאלוג״ מזכירה לנו שקיומו של דיאלוג איננו עניין מובן מאליו. ייתכנו חיים אנושיים שבהם אין שיחה. אין שיחה, גם כשיש מלל, ופירושו של דבר הוא שדיאלוג אינו שקול ואינו מתמצה בעובדה שמתקיימת בינינו תקשורת מילולית. הדיאלוג הוא סוג של אפשרות אנושית, צורה מסוימת של התנהלות – של דיבור והקשבה, של חיים משותפים – במרחב הלשוני, שיכולה להתממש בהקשרים שונים ובדרכים שונות; ועם זאת, אין הכרח בהתממשותה. העובדה שבאמצעות השפה השגורה בפינו אנחנו מתקשרים עם הזולת, אומרים דברים, מעבירים מסרים, משיגים הישגים, איננה תנאי מספיק למימוש האפשרות הדיאלוגית. אך, אם הצלחה תקשורתית אינה הקריטריון לדיאלוג, מהו מובנו? כיצד ניגשים לבירור זה?